söndag 13 augusti 2017

Så kan det gå till i maktens korridorer i USA!

Sommaren 2012 så var det fem stycken medlemmar ur Kongressen som skrev ett brev till en högt uppsatt chef inom Department of Homeland Security och de påstod där att det Muslimska Brödraskapet infiltrerat Washington.

Det dröjde då inte särskilt länge innan de fick utstå hån och hård kritik från övriga Kongressmedlemmar, men även från både demokrater och republikaner och bland personer från det Muslimska Brödraskapet och grupper kopplade till dem, däribland CAIR och Muslim Public Affairs Council.

Det slutade inte här utan dessa fem Kongressmedlemmar skickade sedan ett undertecknat brev till  fem viktiga myndigheter där de argumenterade för att ledare för vissa muslimska grupper hade som syfte att förstöra civilisationen i västvärlden och att dessa grupper blivit inbjudna till maktens korridorer för att kunna påverka och forma USA:s politik inom nationell säkerhet.

Den person de ville komma åt var Hillary Clinton´s rådgivare Huma Abedin som de anklagade för att eventuellt ha kopplingar till det Muslimska Brödraskapet

Var kommer då allt det här ifrån som dessa politiker i Kongressen baserar sig på?

Det visar sig helt enkelt att i samband med rättegången kring the Holy Land Foundation så ingick det som bevismaterial ett så kallad Explanatory Memorandum från det Muslimska Brödraskapet där det uttryckligen lär stå att: "must understand that their work in America is a kind of grand jihad in eliminating and destroying the Western civilization from within and "sabotaging" its miserable house by their hands and by the hands of the believers so that it is eliminated and Allah´s religion is made victorious over all other religions".

Det finns också stöd för politikernas påstående i boken "Muslim Mafia: Inside th secret underworld that´s conspiring to islamize America". I boken finns det nämligen med en kopia av Internal CAIR memo som skrevs redan år 2007. Det som är anmärkningsvärt är att här framkommer det tydligt att målet är att infiltrera rättsväsendet, underrättelsetjänterna, en kommitté knuten till Homeland Security, men även att placera "muslim interns" inom Capitol Hill. I denna bok presenteras också nya bevis för att CAIR direkt finansierar Hamas och olika frontorganistationer för Al Qaida (Haney & Moore.2016:117-120).


måndag 7 augusti 2017

Påtryckningar mot underrättelsetjänsterna i USA från muslimska grupper

Det var tänkt att en konferens kring ämnet homegrown radical extremism skulle hållas under 2011 och då på CIA:s huvudkontor i McLean, Virginia.

Men, helt plötsligt i augusti 2011 så blåstes allt av.

Vad var det då som hände?

Det var som så att i samband med den planerade konferensen så skulle två personer inom kontraterrorism vara talare, nämligen Stephen Coughlin och Steven Emerson. Det var just därför som ett antal muslimska påtryckargrupper kontaktade både Department of Homeland Security och Vita Huset för att protestera.

Tyvärr nöjde sig man inte med detta utan det vidtogs åtgärder för att förhindra att dessa två personer deltar i framtida konferenser. Helt enkelt så valde Obama administrationen att böja sig för dessa påtryckargrupper och de tog fram nya guidelines för att förhindra att "icke-auktoriserade" personer från någon del av den amerikanska byråkratin skulle kunna vara lärare inom ämnet Islamic history or doctrine.

Tyvärr nöjde sig inte dessa påtryckargrupper med detta utan den 5 oktober 2011 så skrev the Muslim Public Affairs Council ett uttalande på sin hemsida och hänvisade då till ett brev de skrivit till FBI och där de kräver att FBI reformerar sin så kallade "Anti-Muslim Training".

Förutom detta så var det ett antal muslimska påtryckargrupper med band till det muslimska brödraskapet som skrev under ett brev som skickades till American Civil Liberties Union där de krävde att FBI skulle plocka bort dokument och rapporter som de publicerat då dessa påtryckergrupper ansåg att informationen är missvisande eller felektig angående islam och muslimer.

Trots ursäkter och löften om förbättringar från olika organisationer kopplade till den amerikanska underrättelsetjänsten så nöjde sig inte de muslimska påtryckergrupperna med detta utan  den 19 oktober 2011 så skrev 57 muslimska organisationer ett brev till CIA chefen där de protesterade mot vad de anser vara felaktig, kränkande och nedvärderande material som används angående muslimer och islam. De krävde därför att allt detta material plockas bort och raderas. Samtidigt krävde de att Vita Huset skulle sätta samman en  interagency task force där detta problem tas upp och de ställde krav på att det skulle ingå representanter för muslimer, araber, personer från sydostasien, advokater för fri- och rättigheter, och religiösa ledare i denna grupp (Haney & Moore.2016:105-109).


söndag 6 augusti 2017

Så formas Kinas utrikes- och säkerhetspolitik

Kina är ett mycket intressant land på många sätt och vis eftersom det är så annorlunda. Ta bara ett sådant område som utrikes- och säkerhetspolitik.

I Västvärlden är det ju som så att ett lands utrikesdepartement spelar en stor roll inom utrikes- och säkerhetspolitiken. Så fungerar det inte i Kina. I Kina är det istället som så att utrikes- och säkerhetspolitiken formas av en liten och central grupp för utrikesaffärer i samarbete med den centrala nationella säkerhetskommissionen. Sedan denna nationella säkerhetskommission inrättades i november 2013 så har den i princip oinskränkt makt över militären, polisen, rättsväsendet och utrikespolitiken i Kina.

Ett område inom utrikes- och säkerhetspolitiken där Kina kommit att bli mer aggressiva handlar om kontrollen över olika vattenområden / hav.

Enligt Convention of the Law of the Sea (UNCLOS) så har varje enskilt land bara rätt till en ekonomisk zon som omfattar 200 sjömil (370 kilometer) från sin till eller en bebodd ö. Samtidigt fungerar det som så att öar och stenar som saknar förutsättningar för att upprätthålla mänsklig aktivitet tilldelas en egen zon på 12 sjömil / 22 kilometer.

Vad Kina i själva verket har gjort är att de börjat bygga flera konstgjorda öar för att på det sättet rättfärdiga sina anspråk i sydkinesiska havet. Ännu mer kontroversiellt är Kinas agerande kring Spratley Islands som ligger mellan  Vietnam och Filippinerna. Även Malaysia, Taiwan och Brunei har gjort anspråk på dessa öar och atoller (Olsson.2016:252).


tisdag 11 juli 2017

Ett kritiskt perspektiv på de förändringar som pågår på den europeiska kontinenten

Nu på eftermiddagen har jag börjat läsa en ny bok om den senaste utvecklingen på den Europeiska kontinenten. Det är ingen vacker bild som Douglas Murray visar på i inledningen av boken THE STRANGE DEATH OF EUROPE - IMMIGRATION, IDENTITY, ISLAM.

Redan på första sidan beskriver han hur den europeiska civilisationen är inne i en process som i värsta fall leder till självmord och att varken Storbritannien eller något annat land kan undvika detta eftersom alla verkar lida av samma symptom.

Många kommer därför att tvingas uppleva en situation där de under sina sista levnadsår kommer att se hur en stor del av den europeiska befolkningen kommit att förlora den plats i världen som de alltid kallat för "hemma".

Att det finns ledare som anser det vara befogat att genomföra en befolkningsändring är också något författaren tar upp då han hänvisar till sveriges tidigare statsminister Fredrik Reinfeldt och hans uttalande om barbarismen i Sverige och att alla de goda sakerna istället kommer utifrån.

Något annat som författaren lyfter fram är att det har kommit att växa fram en brist på självtillit bland den europeiska befolkningen och en introvert version vad gäller skuldkänsla samtidigt som det finns en form av trötthet vad gäller existensen. Till detta så har det också kommit att växa fram en uppfattning om att det kanske behöver byggas en ny historia och där ingår massinvandringen till Europa.

Denna demografiska förändring påbörjades efter andra världskriget med hänvisning till arbetskraftsbristen (Murray.2017:1-3).


söndag 9 juli 2017

Clinton´s privata server - ett potentiella hot mot nationell säkerhet

De olika sekretessnivåerna rörande nationell säkerhet

I USA så finns det tre olika nivåer av sekretess relaterat till nationell säkerhet, nämligen:

TOP SECRET - information som utgör extraordinära skador om det läcks. 

SECRET - information som kan utgöra allvarlig skada om den kommer ut

CONFIDENTIAL - Den lägst nivån av sekretess i dagsläget. 

Vad är FBI:s arbetsuppgifter

Enligt ett antal statuter och executive orders så har FBI till uppgift att utföra undersökningar inom området federala brott och brott som kan utgöra hot mot den nationella säkerheten. Bland de regleringar som styr FBI´s arbte finns i dagsläget:

Title II of the Intelligence Reform and Terrorism Prevention Act of 2004. 

Public Law 108. 458.

118 Stat. 3638

Executive Order 12333

50 U.S.C. 401 et seq

50 U.S.C. 1801 et seq


Clinton´s privata server 

Eftersom innehållet på Clinton´s privata server bedömdes som ett potentiella hot mot den nationella säkerheten så överfördes utredningen till FBI. 

Först i augusti 2015 så kom Hillary Clinton att lämna över sin privata mailserver till de federala myndigheterna. Att hon väntat så länge beror på att Clinton påstod att den hade rensats från alla personliga mail. 

Samtidigt så hade en person (inspector general) tagit kontakt med Kongressen och informerat dem om att vissa mail innehåll information som klassifierats som TOP SECRET. Det fanns även journalister som spekulerade om att en del av informationen på Clinton´s privata server innehöll satellitbilder på Nordkoreas kärnvapen program. 

Varför kom då tillslut Hillary Clinton att lämna över servern till de federala myndigheterna?

Enligt den framstående advokaten Jay Sekulow beror det på att att hon fick erbjudandet om att lämna över den frivilligt eller att det skulle komma en domstolsorder om en begäran om servern. 

I slutet av september 2015 så uppgick antalet mail som Clinton lämnat över till mer än 400 stycken som innehöll sekretessbelagd information, varav tre som klassificerats som SECRET. 

Annan information sm hittades i dessa mail från Clinton´s server innehöll information om NATO´s intervention i Libyen och Wikileaks avslöjanden kopplat till information kring olika grupper i samband med den arabiska våren. 

I oktober 2015 så framkom det information om att Ciinton´s privata server fanns bland de som utsatts för en cyberattack som hade sitt ursprung i Kina, Sydkorea och Tyskland (Sekulow.2015;8-13).


lördag 8 juli 2017

Konflikten mellan västvärlden och den muslimska världen

I den nya boken UNHOLY ALLIANCE - The Agenda Iran, Russia, and Jihadists share for conquering the world, som skrivits av Jay Sekulow så framkommer det tydliga skillnader mellan västvärlden och den muslimska världen som gör att dessa är helt oförenliga med varandra.

Att just USA befinner sig i vad Jay Sekulow liknar vid ett krig mot den muslimska världen beror enligt honom på att USA är det bästa landet på jorden och det beror på bland annat den frihet och de rättigheter som finns i USA, men även beroende på rättssstatens principer och den stora mångfalden. Det är nämligen just detta som radikala islamister hatar och därför vill förstöra eftersom de har helt andra värderingar.

Vad är det då som skiljer västvärlden från den muslimska världen?

Enligt Jay Sekulow så är det i första hand att västvärlden och den muslimska världen står för helt olika och motsatta världsbilder. Den muslimska världen influeras i första hand av islam och västvärlden influeras av fri- och rättigheter men även mångfald. I andra hand så handlar det om att dessa två olika världar utgår ifrån helt olika kulturella grundstenar. Den ena kan kallas för shame culture och den andra kan kallas för guilt culture. I tredje och sista hand så handlar det om att den isiamiska världen bygger på att generationer hänger samman och bygger på någon form av gemenskap. Västvärlden däremot bygger på individuell frihet (Sekulow.2016:40-42).fredag 7 juli 2017

Det amerikanska medialandskapet är polariserat

Tar vi oss en närmare titt på utvecklingen av det amerikanska medialandskapet så ser vi nu en tydlig förändring som pågått sedan 1980-talet då marknaden kom att avregleras i USA.

Nyare studier visar på att Fox News är den största kabelkanalen vad gäller nyheter och de har dubbelt så många tittare som CNN och MSNBC. Vad gäller förtroende så visar det sig att Fox News är både den kanal som har högst förtroende men även sämst förtroende bland tittarna.

MSNBC har kommit att växa fram som ett alternativ på den liberala sidan, men bland konservativa så är det fler som identifierar sig med Fox News än vad det är liberaler som identiferar sig med MSNBC.

Dessutom visar det sig att just tittarna hos Fox News är de som är minst informerade om nyckelfrågor inom tex klimatförändringar, sjukvårdsreform och irak kriget. Detta blir tydligt när man jämfört hur det ser ut bland tittare som har MSNBC som sin primära källa för nyheter.

Public Service har kommit att minska i betydelse i USA sedan avregleringarna av media påbörjade under 1980-talet. Enligt studier som genomförts så är det fler som tittar på Public Service kanaler i andra västländer än vad som är fallet i USA.

Visst, det finns miljontals personer i Europa som också är dåligt eller mycket dåligt informerade om viktiga frågor. En jämförande studie visar på att amerikaner ofta är sämre informerade än Européer och detta beror på att mycket av nyhetsprogrammen i USA har kommit att fokusera mer på underhållning än på att det ska vara utbildande (Jouet.2017:68-69).